Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa to forma leczenia poprzez kontakt z grupą osób o podobnej specyfice problemów.

Terapia grupowa umożliwia zmianę w obrębie osobowościowych wzorców interpersonalnych, nie tylko poprzez relację z terapeutą, ale także dzięki wpływom interakcji z członkami grupy. Proces polega na cotygodniowych spotkaniach z grupą i terapeutą, w tym samym składzie, co powoduje przeżycie więzi, umożliwiającej refleksję nad źródłami swoich problemów oraz doświadczenie bycia pomocnym dla innych. Połączenie tych dwóch czynników stwarza możliwość poprawy funkcjonowania psychicznego, zwłaszcza w obszarze relacji z drugim człowiekiem. Grupa może być traktowana jako miejsce zdobywania nowych, korektywnych doświadczeń w stosunkach międzyludzkich, a także próbowania nowych zachowań. Grupa psychoterapeutyczna umożliwia społeczne uczenie się poprzez wymianę myśli, wyrażanie emocji, konfrontację postaw. Sesje grupowe to możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi. Spotkania pozwalają wymieniać się doświadczeniami i własnymi sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Terapia grupowa daje też możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, zmniejsza to poczucie osamotnienia, wyobcowania, umożliwia otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych. Celem pracy jest dokonanie wglądu, pogłębienie świadomości oraz wydobycie swoich potencjałów i możliwości. Środowisko grupy staje się miejscem nawiązywania kontaktów między uczestnikami, dzięki czemu mogą oni rozpoznać schematy komunikowania się. Unikalność grupowej psychoterapii polega na możliwości aktywnego uczestniczenia w wielu relacjach i jest doskonałą okazją do badania własnych trudności interpersonalnych takich jak: wycofanie, nadmierna zależność, obawa przed autorytetami itp.

Grupa terapeutyczna jest przeznaczona dla osób, które:

  • szukają dróg wyjścia z trudnej sytuacji życiowej,
  • chcą lepiej rozumieć swoje uczucia i sposoby zachowania,
  • przeżywają trudności w relacjach z bliskimi,
  • odczuwają stany lękowe, niepokój oraz objawy depresji,
  • doświadczają samotności,
  • przeżywają kryzys,
  • borykają się z objawami somatycznymi.

Warunkiem przyjęcia do grupy terapeutycznej jest odbycie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której ocenia się możliwości pacjenta do podjęcia terapii. Stosowaną metodą selekcji pacjentów jest wywiad indywidualny, który ocenia pięć ważnych czynników: motywację do terapii grupowej, umiejętności werbalne, przewlekłość problemów, dotychczasowe relacje z obiektami i zdolność do wglądu. Na początku pracy w grupie terapeuta wraz z uczestnikami określa warunki spotkań zawarte w kontrakcie terapeutycznym. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do uczestniczenia we wszystkich sesjach terapeutycznych. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 2 sesjach lub czterokrotne spóźnienie mogą spowodować wykluczenie z grupy. Zalecany minimalny czas terapii wynosi 6 miesięcy. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2,5 godziny (2 sesje po 75 minut). W trakcie trwania terapii grupowej nie zaleca się równoczesnego uczestniczenia w terapii indywidualnej. Grupa ma charakter otwarty – na miejsce pacjenta kończącego terapię jest przyjmowana nowa osoba. Optymalna ilość członków grupy to 7 osób. Praca terapeutyczna jest prowadzona pod superwizją.

Psychoterapauta prowadzący: mgr Anna Duda

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami