Statut Centrum

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1. 1. Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu z siedzibą w Sosnowcu, zwane dalej Centrum, erygowane dekretem Biskupa Sosnowieckiego z dnia 11 lutego 2003 roku, na podstawie kan. 114 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jest jednostką organizacyjną Kościoła Katolickiego w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedzibą Centrum jest miasto Sosnowiec. 3. Terenem działania Centrum jest obszar Diecezji Sosnowieckiej.
Art. 2. Centrum posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, własnego statutu nadanego przez Biskupa Sosnowieckiego oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3. Centrum może zatrudniać pracowników.
Art. 4. Centrum używa podłużnej pieczęci o następującej treści: .

Rozdział II
Cele Centrum i sposoby ich realizacji

Art. 5. Celem działania Centrum jest prowadzenie działalności edukacyjnej i charytatywno-opiekuńczej na rzecz rodziny.
Art. 6. Centrum realizuje swoje cele poprzez: a) prowadzenie poradni rodzinnej o charakterze interdyscyplinarnym przy udziale specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, duszpasterstwa, poradnictwa rodzinnego, terapii uzależnień, pracy socjalnej i innych dyscyplin pokrewnych, b) udzielanie wsparcia psychologicznego c) organizowanie działań edukacyjnych w formie szkoleń, kursów, warsztatów, rekolekcji i innych form dokształcania, d) współpracę z innymi ośrodkami i stowarzyszeniami, których cele są zbliżone do celów Centrum, e) pozyskiwanie i kształcenie wolontariuszy do pracy w środowiskach rodzinnych, f) prowadzenie stałej formacji dla doradców życia rodzinnego i innych pracowników duszpasterstwa rodzin, g) Prowadzenie Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego h) organizowanie zbiórek na finansowanie działalności statutowej.

Rozdział III
Finansowanie działalności Centrum

Art. 7. 1. Podstawowym źródłem finansowania działalności Centrum są ofiary złożone na tacę w kościołach Diecezji Sosnowieckiej podczas mszy świętej odprawianej o północy w uroczystość Bożego Narodzenia.
2. Centrum może również pozyskiwać środki finansowe poprzez przyjmowanie spadków, darowizn i dotacji udzielanych przez krajowe i zagraniczne instytucje kościelne, organy administracji publicznej, osoby fizyczne i inne podmioty pragnące wspierać jego działalność.
Art. 8. Centrum jest jednostką organizacyjną o charakterze niezarobkowym i nie prowadzi działalności gospodarczej.
Art. 9. Dyrektor Centrum jest zobowiązany do składania sprawozdań z gospodarowania środkami finansowymi Centrum Biskupowi Sosnowieckiemu lub innej wyznaczonej przez niego osobie.
Art. 10. Inne kościelne osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Centrum.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Centrum

Art. 11. Biskup Sosnowiecki sprawuje nadzór nad działalnością Centrum, określa jego zadania i wytycza kierunki jego działalności.
Art. 12. 1. Centrum kieruje Dyrektor mianowany przez Biskupa Sosnowieckiego. O ile Biskup Sosnowiecki nie zarządzi inaczej, Dyrektorem Centrum zostaje mianowany Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej. 2. Dyrektor Centrum jest jego organem prawnym, reprezentuje Centrum na zewnątrz i dokonuje w jego imieniu wszelkich czynności prawnych.
Art. 13. Do obowiązków Dyrektora Centrum należy ponadto: a) organizowanie działań Centrum przewidzianych w statucie, b) bieżący zarząd majątkiem Centrum, c) informowanie Biskupa Sosnowieckiego o działalności Centrum, d) przedkładanie Biskupowi Sosnowieckiego planu pracy Centrum na każdy kolejny rok.
Art. 14. 1. Centrum może prowadzić działalność również w ośrodkach terenowych. Ośrodki terenowe Centrum są jego integralną częścią i nie posiadają samodzielności prawnej ani organizacyjnej. 2. Ośrodki terenowe Centrum tworzy i rozwiązuje Dyrektor Centrum.
Art. 15. Na koniec każdego roku kalendarzowego Dyrektor Centrum przedkłada Biskupowi Sosnowieckiemu sprawozdanie finansowe, zgodnie z kan. 1287 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Art. 16. W wykonywaniu swoich obowiązków Dyrektor Centrum realizuje zalecenia Biskupa Sosnowieckiego.

Rozdział V
Zmiany w statucie i rozwiązanie Centrum

Art. 17. Zmiany w statucie Centrum mogą być dokonane przez Biskupa Sosnowieckiego w trybie właściwym dla jego nadania.
Art. 18. 1. Centrum może zostać rozwiązane dekretem Biskupa Sosnowieckiego. 2. W razie rozwiązania Centrum o przeznaczeniu majątku pozostałego po jego likwidacji decyduje Biskup Sosnowiecki.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami