Specjaliści

DYREKTOR

Ks. Grzegorz Koss – dyrektor Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu. Kapłan diecezji sosnowieckiej od 2004 roku, lekarz medycyny. Przygotowanie do kapłaństwa odbył w sosnowieckim seminarium duchownym i na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1998). W latach 2004-2008 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach. Pełnił jednocześnie posługę diecezjalnego moderatora diakonii życia Ruchu Światło-Życie diecezji sosnowieckiej. Studiował na Wydziale Bioetyki Papieskiego Uniwersytetu „Regina Apostolorum” w Rzymie. Od września 2012 roku  pełni funkcję duszpasterza rodzin diecezji sosnowieckiej. W Centrum zajmuje się kierownictwem duchowym oraz problemami z pogranicza psychologii i duchowości.

SEKRETARIAT

Agnieszka Dziedzic – pedagog, specjalista edukacji zdrowotnej z rehabilitacją, pracownik administracyjno-biurowy. W Centrum najczęściej osoba pierwszego kontaktu rozeznająca naturę problemu i kierująca do odpowiedniego specjalisty, odpowiedzialna za prowadzenie sekretariatu. Poza Centrum angażuje się w działalność Akcji Katolickiej.

PSYCHOTERAPIA

Anna Duda – psycholog, psychoterapeuta. Pracuje metodą psychodynamiczną opartą o paradygmat psychoanalityczny pod stałą opieką superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Umiejętności psychoterapeuty zdobyła uczestnicząc w kursie psychoterapii prowadzonym przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz w studiach podyplomowych z seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach oraz prowadzi prywatną praktykę. W Centrum zajmuje się indywidualną psychoterapią osób dorosłych.

Katarzyna Gryl-Stopa –  psycholog, trener, psychoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Studium Psychoterapii w ITiEP- Andrzej Szulc w Krakowie (kurs 4-letni). Pracuje w konwencji gestalt z elementami metody psychodynamicznej i systemowej. Umiejętności psychoterapeutyczne doskonaliła również na innych kursach i treningach- terapii gestalt, terapii krótkoterminowej i SPCH. Pracuje pod stałą superwizją superiwizorów PTP. Trenerskie umiejętności zdobywała pod okiem Haliny Nałęcz- Nieniewskiej – superwizora PTP w Studium Treningu Grupowego. Zajmuje się przede wszystkim psychoterapią i pomocą psychologiczną dla osób dorosłych, które przeżywają kryzysy, mają problemy w relacjach, nie potrafią osiągnąć wyznaczonych przez siebie celów i wykorzystywać swojego potencjału oraz doświadczają uciążliwych objawów. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego z zakresu komunikacji, motywacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie i inne.

Aneta Kempa-Bańka  – nauczyciel dyplomowany, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości, terapeuta. Prowadzi spotkania dla narzeczonych w ramach Prekan oraz spotkania indywidualne w Poradniach Życia Rodzinnego gdzie uczy naturalnych metod rozpoznawania płodności. W Centrum pracuje jako socjoterapeuta dla młodzieży oraz terapeuta małżeństw i rodzin.

Katarzyna Miazga - s. Fidelis – Karmelitanka Dzieciątka Jezus, psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Dyplom magistra psychologii – 2001 r. Ukończone specjalizacje: zdrowia i choroby człowieka dorosłego (psychosomatyka) oraz rozwojowa dzieci i młodzieży. Absolwentka Szkoły Formatora przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Absolwentka całościowego czteroletniego studium psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji. Pracuje pod stałą superwizją superwizorów SPCh. W Centrum  zajmuje się poradnictwem ogólnym, psychoterapią indywidualną, pomocą w sytuacjach kryzysowych, problemami z pogranicza sfery psychicznej i duchowej.

ks. Rafał Pietruszka – teolog, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta i socjoterapeuta. Absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył specjalistyczne szkolenie 4 letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, dwuletnie Studium Socjoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie, Studium Psychoterapii Młodzieży rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz specjalistyczne szkolenie międzynarodowego Stowarzyszenia NEST - The New Experience for Survivors of Trauma. Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień behawioralnych (nr cert. 40/13) rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Doświadczenie zawodowe zdobył m. in. odbywając staż zawodowy na odziale Psychiatrii i Psychoterapii Kliniki GCM w Katowicach. Duszpasterz, rekolekcjonista. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży, pomocą psychologiczną, socjoterapią. Delegat Biskupa Sosnowieckiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Karolina Szafranek - psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła również całościowe 4­-letnie szkolenie w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi na różnych poziomach wieku i rozwoju oraz z ich rodzinami. Umiejętności terapeutyczne dzieci i młodzieży doskonaliła w trakcie rocznego kursu psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-­behawioralnym obejmującym diagnozę i terapie dzieci z ADHD/ODD/CD, autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniami lękowymi, PTSD, zaburzeniami obsesyjno-­kompulsyjnymi, depresją, CHAD, tikami, moczeniem nocnym, zanieczyszczaniem się, zaburzeniami jedzenia. W swoim podejściu terapeutycznym integruje różne metody, w zależności od indywidualnych potrzeb Pacjentów: behawioralno-­poznawcze, systemowe, psychodynamiczne. W Centrum Służby Rodzinie i Życiu głównie pracuje jako psychoterapeuta małżeństw i  rodzin a także jako terapeuta dziecięcy i psychoterapeuta osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Teresa Tabor – psycholog, psychoterapeuta i instruktor Modelu Creighton. Ukończyła Uniwersytet Śląski (kierunek: psychologia, specjalność wychowawcza i kliniczna wieku rozwojowego), 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz kurs I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Posiada dyplom uprawniający do wykonywania zawodu psychoterapeuty i pracuje pod superwizją. Uprawnienia instruktorskie Modelu Creighton uzyskała w Galway pod kierunkiem dr Philipa Boyle’a, Angeliki Garcia i Ann Prebil. Jest członkiem FertilityCare Centers of Poland (Ogólnopolskie Centrum Troski o Płodność). Jako terapeuta korzysta przede wszystkim z podejścia systemowego (zwłaszcza w pracy z rodzinami i parami) oraz psychodynamicznego (przede wszystkim w pracy indywidualnej). Wykorzystuje także elementy innych nurtów zgodnie z potrzebami klienta.

TERAPIA MAŁŻEŃSTW I RODZIN

Katarzyna Gryl-Stopa - patrz PSYCHOTERAPIA

Iwona Siudak - psycholog, psychoterapeuta

Karolina Szafranek – patrz PSYCHOTERAPIA

LOGOPEDIA

Beata Rupala – logopeda dyplomowany, specjalista neurologopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Metody Krakowskiej i nauczyciel. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Terapeuta Instytutu Metody Krakowskiej prof. dr hab. J. Cieszyńskiej w Krakowie. Specjalizacja naukowa z zakresu Neurologopedii UŚ. Jako terapeuta Metody Krakowskiej, prowadzi terapię neurobiologiczną stymulującą wszystkie funkcje poznawcze dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Pracuje z podopiecznymi nie tylko nad kompetencjami językowymi i komunikacyjnymi ale i innymi funkcjami poznawczymi (m.in. Zespół Aspergera, Downa, alalia, afazja, zaburzenia ze spectrum autyzmu, porażenie mózgowe). Jednym z elementów Terapii Krakowskiej jest symultaniczno sekwencyjna nauka czytania. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, neurologopedyczną. Pracuje z osobami (zarówno dzieci, jak i dorośli) z zaburzeniami neurologicznymi, zespołami i wadami genetycznymi, dziećmi mającymi trudności z gryzieniem, żuciem czy przełykaniem oraz nietolerancją pokarmową w zakresie konsystencji. Pracuje z dorosłymi z zaburzeniami komunikacji, także w wyniku udaru, guzów, niedotlenienia mózgu czy niepełnosprawności intelektualnej. Jako terapeuta, rewalidant wspiera się w swojej pracy zajęciami z Integracji Sensorycznej. Posiada certyfikat zawodowy Polskiego Związku Logopedów. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach. W ostatnim czasie odbyła szkolenie z zakresu Edukacji i rewalidacji uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.

PORADNIA NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY

Agnieszka Krajniewska  – filolog. Ukończyła filologię słowiańską na Uniwersytecie Śląskim, Diecezjalne Kolegium Teologiczne w Sosnowcu, oraz Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 25 w Dąbrowie Górniczej jako nauczyciel katecheta. W Centrum zajmuje się poradnictwem rodzinnym, prowadzi spotkania dla narzeczonych w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa oraz uczy naturalnych metod rozpoznawania płodności. Od kilku lat pełni funkcję Diecezjalnej Doradczyni Życia Rodzinnego koordynując prace doradców rodzinnych na terenie diecezji sosnowieckiej.

Gabriela Musiał – filolog oraz dyplomowany nauczyciel NPR wg metody prof. dr. med. J. Roetzera. Ukończyła Podyplomowe Studia Teologiczne Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego. Prowadzi spotkania dla narzeczonych w ramach Prekan. W Centrum pracuje jako doradca życia rodzinnego. Prowadzi konsultacje dla małżonków i narzeczonych.

PORADNICTWO NAPROTECHNOLOGY®

Ewa Jurczyk - pedagog, instruktor Modelu Creighton. Ukończyła matematykę stosowaną na Politechnice Śląskiej oraz fakultatywne Studium Pedagogiczne w Gliwicach. Jedna z pierwszych certyfikowanych przez American Academy of Fertility Care Professionals instruktorek Modelu Creighton w Polsce, obecnie także certyfikowany Edukator Modelu Creighton prowadzący szkolenia dla nowych instruktorów w Polsce i Europie. Afiliowana jako niezależny instruktor przy FertilityCare Centers of Poland. Współpracuje z lekarzami NaProTechnologami z całej Polski. W Centrum prowadzi konsultacje dla narzeczonych i małżonków. Najczęściej pracuje z parami mającymi trudności z poczęciem dziecka, choć Model Creighton można również stosować w celu naturalnego planowania rodziny.

DIECEZJALNY OŚRODEK ADOPCYJNY

Gabriela Rosół – psycholog, dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjngo. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek – Psychologia o specjalności psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia kliniczno – wychowawcza dzieci i młodzieży. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła również 4-letni kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Przez 5 lat pracowała pod superwizją jako terapeuta małżeństw i rodzin. Obecnie w Ośrodku Adopcyjnym zajmuje się diagnostyką psychologiczną kandydatów na rodziców adopcyjnych, udziela konsultacji psychologicznych kandydatom, prowadzi warsztaty przygotowujące kandydatów na rodziców adopcyjnych. Ma doświadczenie w pracy z dorosłymi i młodzieżą zdobyte wcześniej podczas pracy w szkole.

Katarzyna Górczyńska – psycholog, terapeuta. Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Od kilku lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi, również jako trener umiejętności społecznych. Posiada doświadczenie w udzielaniu wsparcia dla osób doświadczających traumy, straty i przemocy. Pracowała w poradnictwie oraz interwencji kryzysowej. Nauczyciel akademicki. Obecnie prowadzi zajęcia z psychologii rodziny w Studium Życia Rodzinnego w Sosnowcu. Ukończyła szkolenia z zakresu wsparcia w traumie i żałobie pod kierunkiem dr W.Badury-Madej oraz pracy terapeutycznej metodami  projekcyjnymi pod kierunkiem prof. M. Braun-Gałkowskiej. Jest autorem kilkunastu artykułów na katolickim portalu DEON.pl. W Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym zajmuje się badaniami psychologicznymi kandydatów, szkoleniami oraz poradnictwem. Współpracuje z mediami jako ekspert. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół psychologii klinicznej, rozwojowej, wychowawczej i społecznej, zajmuje się psychoedukacją i diagnostyką osobowości.

Ewa Łopatka - psycholog

Irmina Matyszkiewicz - pedagog. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Uczęszczała również na cykl szkoleniowy z Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Eriksonowskim. W latach 1995-2015 pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu. W Centrum pracuje jako pedagog Ośrodka Adopcyjnego a także jest certyfikowanym realizatorem "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", którą prowadzi.

Justyna Methner - pedagog

Agnieszka Młodzianowska - psycholog

Anna Nasiek - pedagog

BYLI DYREKTORZY:
Elżbieta Dziubaty – psycholog, współzałożycielka Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego i jego dyrektor od lipca 2008 do kwietnia 2020.
 
DZIAŁ KSIĘGOWO-KADROWY:
Bronisława Adamkiewicz - główna księgowa
Dominika Ochęduszko - specjalista ds. kadr i płac
 

We współpracy z Fundacją „Dla Rodziny” działają w Centrum:

SPECJALISTA DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY / PSYCHOLOG PRACY

Elżbieta Brzozowicz-Uwijała – psycholog. W Centrum Służby Rodzinie pracuje jako specjalista ds. uzależnień a także konsultuje osoby borykające się z problemami przemocy. Posiada również kwalifikacje psychologa pracy. Poza naszym Ośrodkiem  pracuje w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu.

PORADY PRAWNE

Mirosława Bratek – prawnik. W Centrum udziela porad prawnych. Poza Centrum pomaga w parafii Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.

PSYCHIATRA

Michał Łętek – lekarz, specjalista psychiatra. Absolwent wydziału lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej. W Centrum Służby Rodzinie udziela konsultacji psychiatrycznych po uprzedniej konsultacji psychologicznej. Poza Centrum m.in. pełni obowiązki Kierownika Oddziału Psychiatrycznego w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

SZKOŁA RODZENIA

Małgorzata Skowron – specjalistka położna. Pracuje w Perinatologii Śląskiej w Dąbrowie Górniczej. Od stycznia 2010 r. z inicjatywy Fundacji "Dla Rodziny" prowadzi Szkołę Rodzenia w Centrum Służby Rodzinie i Życiu.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami