Regulamin Poradni Rodzinnej

Regulamin Specjalistycznej Poradni Rodzinnejprowadzonej przez Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu z siedzibą w Sosnowcu

§ 1

Regulamin Specjalistycznej Poradni Rodzinnej prowadzonej przez Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu z siedzibą w Sosnowcu, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółową organizację pracy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, zwanej dalej „Poradnią”.

§ 2

1. Poradnia jest poradnią katolicką i świadczy pomoc w oparciu o wiedzę specjalistyczną oraz katolicką naukę dotyczącą małżeństwa i rodziny.

2. Poradnia służy pomocą osobom fizycznym, małżeństwom i rodzinom niezależnie od ich religii czy wyznania.

§ 3

Poradnia jest wewnętrzną komórką organizacyjną Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, zwanego dalej „Centrum”, będącego jednostką organizacyjną Kościoła Katolickiego w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 z późn. zm.), które posiada kościelną publiczną osobowość prawną nadaną przez Biskupa Sosnowieckiego i osobowość prawną w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 4

1. Poradnia prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz osób fizycznych, w tym kandydatówdo małżeństwa, małżonków, dzieci i innych członków rodzin, zmierzającą do:
- pełnego rozwoju osobowego człowieka, w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej;
- poprawy kondycji małżeństwa i rodziny, w tym wyjścia z kryzysu osobowego, małżeńskiego lub rodzinnego;
- odbudowy wartości małżeństwa i rodziny w perspektywie dobra małżonków i dzieci.

2. Poradnia w zakresie określonym w Statucie Centrum i przypisanym przez Dyrektora Centrum do zadań Poradni, świadczy pomoc społeczną w sferze zadań publicznych określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), stanowiącą działalność pożytku publicznego.

§ 5

Realizacja zadań w Poradni dokonuje się poprzez:
a/ przygotowanie młodych ludzi do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie oraz uczenie naturalnych metod planowania rodziny, przygotowania do porodu, opieki nad noworodkiem i niemowlęciem;
b/ uczenie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa;
c/ pomoc parom małżeńskim zmagającym się z niepłodnością;
d/ wspieranie rodziców w pełnieniu ról wychowawczych oraz w sytuacjach bezradności w sprawach opiekuńczych, wychowawczych, także w problemach szkolnych dziecka i w jego środowisku rówieśniczym;
e/ udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej oraz innej osobom indywidualnym, małżeństwom i rodzinom znajdującym się w nagłych lub przewlekłych sytuacjach kryzysowych;
f/ prowadzenie diagnostyki psychologicznej;
g/ prowadzenie psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej, grupowej;
h/ prowadzenie terapii logopedycznej;
i/ prowadzenie mediacji i negocjacji;
j/ prowadzenie punktu aktywizacji bezrobotnych;
k/ upowszechnianie wiedzy prawnej, pedagogicznej, teologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu małżeństwa oraz rodziny, a także ochronie przed kryzysem i nabywaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

§ 6

1. Pracą Poradni kieruje Dyrektor Centrum.

2. Dyrektor odpowiada za realizację zadań statutowych Centrum, w tym zadań realizowanych przez Poradnię.

§ 7

1. Poradnia jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą uzyskać oferowaną formę wsparcia.

2. Poradnia organizuje świadczenia z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeńw jednostkach i komórkach organizacyjnych Centrum, w sposób gwarantujący klientom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

3. Rejestracja osób chcących skorzystać z pomocy specjalistycznej Poradni odbywa się wyłącznie osobiście, bezpośrednio w sekretariacie Centrum bądź telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny spotkania ze specjalistą. Wyjątek stanowią niepełnoletni, których rejestracji dokonuje opiekun prawny.

4. Świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.

§ 8

1. Poradnia oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń, udzielają innym podmiotom informacji związanych z klientem jedynie w przypadku gdy:
a/ pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyrażą zgodę na ujawnienie tajemnicy;
b/ zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
c/ obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

2. Ewentualne współdziałanie Poradni z innymi podmiotami prawa odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw klienta.

§ 9

1. Specjaliści pracujący w Poradni, którzy prowadzą dokumentację osób korzystających ze świadczeń zapewniają ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Poradnia udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1:
a/ klientowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez klienta; po śmierci klienta/pacjenta prawo do wglądu w dokumentację ma osoba upoważniona przez niego za życia;
b/ innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Dokumentacja jest udostępniana do wglądu w siedzibie Poradni lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów.

4. Za udostępnienie dokumentacji poprzez wykonanie kserokopii, odpisu lub wyciągu Poradnia pobiera opłaty w kwotach: 1,00 zł za jedną stronę kopii lub 1,00 zł za jedną stronę odpisu lub wyciągu.

§ 10

1. Poradnia udziela pomocy odpłatnie lub nieodpłatnie. Opłaty za poszczególne świadczenia, w tym w szczególności rozłożoną w czasie pomoc terapeutyczną, ustala Dyrektor Poradni kierując się zasadą, że działalność pożytku publicznego realizowana przez Poradnię nie jest nastawiona na zysk, a zastosowane opłaty służą pokryciu kosztów świadczeń. Zasady wnoszenia odpłatności oraz ustalania wysokości opłat za poszczególne świadczenia są podane w formie załącznika do niniejszego Regulaminu. Załącznik ten jest udostępniony w sekretariacie Centrum, na tablicy ogłoszeń i  może być opublikowany na stronie internetowej Centrum.

2. W sytuacji braku zgłoszenia się klienta na spotkanie ze specjalistą bez uprzedniego, dokonanego najpóźniej w dniu poprzedzającym termin wizyty, jego odwołania w sekretariacie Centrum w godz. 10.00-13.30, klient może zostać zobowiązany do uiszczenia określonej kwoty tytułem tzw. „cegiełki” przeznaczonej na działanie Poradni.  Zasady ustalania kwoty „cegiełki” są podane w załączniku, o którym mowa w ust. 1.

§ 11

1. Poradnia zatrudnia osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zgodniez obowiązującymi przepisami prawa.

2. Świadczenia na rzecz Poradni mogą być wykonywane przez osoby fizyczne w formie wolontariatu na podstawie porozumienia z wolontariuszem.

3. W imieniu Poradni umowę o dzieło, umowę o pracę lub porozumienie z wolontariuszem zawiera Dyrektor Poradni.

4. Osoby zatrudniane w Poradni oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na jej rzecz posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe i kierują się katolickim systemem wartości.

5. W swojej pracy specjaliści zatrudnieni w Poradni i wolontariusze wykonujący świadczenia przestrzegają zasad kodeksu etyki zawodowej.

§ 12

1. Każdy klient Poradni przed skorzystaniem z dowolnego ze świadczeń Poradni ma obowiązek zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść.

2. Przystąpienie przez klienta Poradni do korzystania z pomocy świadczonej przez Poradnię potwierdza, że klient zgadza się z warunkami i postanowieniami okreslonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy Regulamin w wersji aktualnie obowiązującej jest dostępny w sekretariacie Centrum, na tablicy ogłoszęń i mogą być  udostępnione na stronie internetowej Centrum.

4. Niniejszy Regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony. O każdej zmianie Regulaminu klienci są informowani przez ogłoszenie zamieszczone w sekretariacie oraz na tablicy ogłoszeń. Z aktualną wersją Regulaminu, uwzględniającą wprowadzone zmiany, klienci są zobowiązani zapoznać się przed najbliższą wizytą u specjalisty.

Niniejszy Regulamin jest zatwierdzony przez Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu z siedzibą w Sosnowcu i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Dyrektor Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu
ks. mgr Grzegorz Koss

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami