Specjaliści

DYREKTOR

Ks. Grzegorz Koss – dyrektor Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu. Kapłan diecezji sosnowieckiej od 2004 roku, lekarz medycyny. Przygotowanie do kapłaństwa odbył w sosnowieckim seminarium duchownym i na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 2004-2008 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach. Pełnił jednocześnie posługę diecezjalnego moderatora diakonii życia Ruchu Światło-Życie diecezji sosnowieckiej. Studiował na Wydziale Bioetyki Papieskiego Ateneum „Regina Apostolorum” w Rzymie. W latach 2012-2022 pełnił funkcję duszpasterza rodzin diecezji sosnowieckiej. W Centrum zajmuje się kierownictwem duchowym oraz problemami z pogranicza psychologii i duchowości.

SEKRETARIAT

Agnieszka Dziedzic – pedagog, specjalista edukacji zdrowotnej z rehabilitacją, pracownik administracyjno-biurowy. W Centrum najczęściej osoba pierwszego kontaktu rozeznająca naturę problemu i kierująca do odpowiedniego specjalisty, odpowiedzialna za prowadzenie sekretariatu. Poza Centrum angażuje się w działalność Akcji Katolickiej.

PSYCHOTERAPIA

Anna Duda – psycholog, psychoterapeuta. Pracuje metodą psychodynamiczną opartą o paradygmat psychoanalityczny pod stałą opieką superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Umiejętności psychoterapeuty zdobyła uczestnicząc w kursie psychoterapii prowadzonym przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz w studiach podyplomowych z seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach oraz prowadzi prywatną praktykę. W Centrum zajmuje się indywidualną psychoterapią osób dorosłych.

Katarzyna Gryl-Stopa –  psycholog, trener, psychoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Studium Psychoterapii w ITiEP- Andrzej Szulc w Krakowie (kurs 4-letni). Pracuje w konwencji gestalt z elementami metody psychodynamicznej i systemowej. Umiejętności psychoterapeutyczne doskonaliła również na innych kursach i treningach- terapii gestalt, terapii krótkoterminowej i SPCH. Pracuje pod stałą superwizją superiwizorów PTP. Trenerskie umiejętności zdobywała pod okiem Haliny Nałęcz- Nieniewskiej – superwizora PTP w Studium Treningu Grupowego. Zajmuje się przede wszystkim psychoterapią i pomocą psychologiczną dla osób dorosłych, które przeżywają kryzysy, mają problemy w relacjach, nie potrafią osiągnąć wyznaczonych przez siebie celów i wykorzystywać swojego potencjału oraz doświadczają uciążliwych objawów. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego z zakresu komunikacji, motywacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie i inne.

Aneta Kempa-Bańka  – nauczyciel dyplomowany, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości, terapeuta. Prowadzi spotkania dla narzeczonych w ramach Prekan oraz spotkania indywidualne w Poradniach Życia Rodzinnego gdzie uczy naturalnych metod rozpoznawania płodności. W Centrum pracuje jako socjoterapeuta dla młodzieży oraz terapeuta małżeństw i rodzin.

Katarzyna Miazga - s. Fidelis – Karmelitanka Dzieciątka Jezus, psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Dyplom magistra psychologii – 2001 r. Ukończone specjalizacje: zdrowia i choroby człowieka dorosłego (psychosomatyka) oraz rozwojowa dzieci i młodzieży. Absolwentka Szkoły Formatora przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Absolwentka całościowego czteroletniego studium psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji. Pracuje pod stałą superwizją superwizorów SPCh. W Centrum  zajmuje się poradnictwem ogólnym, psychoterapią indywidualną, pomocą w sytuacjach kryzysowych, problemami z pogranicza sfery psychicznej i duchowej.

ks. Rafał Pietruszka – teolog, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta i socjoterapeuta. Absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył specjalistyczne szkolenie 4 letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, dwuletnie Studium Socjoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie, Studium Psychoterapii Młodzieży rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz specjalistyczne szkolenie międzynarodowego Stowarzyszenia NEST - The New Experience for Survivors of Trauma. Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień behawioralnych (nr cert. 40/13) rekomendowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Doświadczenie zawodowe zdobył m. in. odbywając staż zawodowy na odziale Psychiatrii i Psychoterapii Kliniki GCM w Katowicach. Duszpasterz, rekolekcjonista. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży, pomocą psychologiczną, socjoterapią. Delegat Biskupa Sosnowieckiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Iwona Siudak - psycholog, psychoterapeuta z 26 letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka psychologii KUL. Swoje umiejętności psychoterapeutyczne doskonaliła uczestnicząc między innymi w całościowym IV letnim kursie psychoterapii organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie (w nurcie psychodynamicznym i systemowym) rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo  Psychiatryczne. Posiada Certyfikat EMDR – wydany przez EMDR Europe.  Metody rekomendowanej  przez Światową Organizację Zdrowia i Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne jako jedną  najskuteczniejszych metod leczenia traumy. Aktualnie  rozszerza proces kształcenia w psychoterapii par skoncentrowanej na emocjach i teorii więzi prowadzonej przez zagranicznych i polskich psychoterapeutów ICEEFT oraz PSEFT (Externship). Metoda rozwinięta przez dr Sue Johnson, przebadana naukowo  odnosząca  znaczące sukcesy w poprawie relacji i budowaniu bezpiecznych więzi w parze,  intymności emocjonalnej, a często również fizycznej. Ukończyła warsztaty dla profesjonalistów w zakresie prowadzenia warsztatów dla par  "Hold me tight" oraz Szkolenia dla prowadzących  "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Szkoła dla rodziców nastolatków", Kurs z Racjonalnej Terapii Zachowania przy PTPB w Krakowie.

Pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji; kieruje się etyką zawodu psychologa i psychoterapeuty. Jest  członkiem PSEFT, PTPPd, Członkiem ICEEFT  – The International Centre For Exellence In Emotionally Focused Therapy oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracowała oraz odbywała staże specjalizacyjne w placówkach służby zdrowia takich jak: Ośrodek Terapii Nerwic dla Dorosłych w Krakowie CM UJ; Ambulatorium Terapii Rodzin CM UJ; Krakowskim Ośrodku Terapii, w Szpitalu psychiatrycznym w Katowicach.  Ponad 20 lat  pracowała z rodzinami, dziećmi i młodzieżą w  w PPP 2 w Sosnowcu oraz  prywatnym gabinecie w Olkuszu i Sosnowcu z pacjentami indywidualnymi.

Teresa Tabor – psycholog, psychoterapeuta i instruktor Modelu Creighton. Ukończyła Uniwersytet Śląski (kierunek: psychologia, specjalność wychowawcza i kliniczna wieku rozwojowego), 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz kurs I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Posiada dyplom uprawniający do wykonywania zawodu psychoterapeuty i pracuje pod superwizją. Uprawnienia instruktorskie Modelu Creighton uzyskała w Galway pod kierunkiem dr Philipa Boyle’a, Angeliki Garcia i Ann Prebil. Jest członkiem FertilityCare Centers of Poland (Ogólnopolskie Centrum Troski o Płodność). Jako terapeuta korzysta przede wszystkim z podejścia systemowego (zwłaszcza w pracy z rodzinami i parami) oraz psychodynamicznego (przede wszystkim w pracy indywidualnej). Wykorzystuje także elementy innych nurtów zgodnie z potrzebami klienta.

TERAPIA MAŁŻEŃSTW I RODZIN

Katarzyna Gryl-Stopa - patrz PSYCHOTERAPIA
Iwona Siudak - patrz PSYCHOTERAPIA
 

NEUROLOGOPEDIA

Beata Rupala – absolwenta Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, logopeda dyplomowany, specjalista neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta dzieci ze spectrum zaburzeń autystycznych (Autyzm, Zespół Aspergera oraz ADHD), oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Instytutu Metody Krakowskiej prof. dr hab. J. Cieszyńskiej w Krakowie. Jako terapeuta Metody Krakowskiej, prowadzi terapię neurobiologiczną stymulującą wszystkie funkcje poznawcze dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Jednym z elementów Terapii Krakowskiej jest symultaniczno sekwencyjna nauka czytania. Z podopiecznymi pracuje nie tylko nad kompetencjami językowymi i komunikacyjnymi ale i innymi funkcjami poznawczymi (m.in. Zespół Aspergera, Downa, Alalia, Afazja, zaburzenia ze spectrum autyzmu, porażenie mózgowe).  Jako terapeuta, rewalidant, pedagog specjalny wspiera się w swojej pracy zajęciami z Integracji Sensorycznej. Posiada certyfikat zawodowy terapeuty dzieci ze spectrum autyzmu, pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki oraz Polskiego Związku Logopedów. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach. Aktualnie uczęszcza na studia podyplomowe z zakresu edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W Centrum prowadzi diagnozę oraz terapię logopedyczną i neurologopedyczną. Pracuje zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi z zaburzeniami neurologicznymi, żuciem czy przełykaniem oraz nietolerancją pokarmową. Zajmuje się również pracą z dziećmi z zakresu spectrum zaburzeń autystycznych (Autyzm, Zespół Aspergera oraz ADHD) oraz dorosłymi z zaburzeniami komunikacji także w wyniku udaru, guzów, niedotlenienia mózgu czy niepełnosprawności intelekturalnej. Poza Centrum pracuje w Przedszkolu Miejskim Nr 38 jako neurologopeda, pedagog specjalny i terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu oraz w Poradni Meritum gdzie zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju.

PEDAGOG

Irmina Matyszkiewicz - pedagog. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Uczęszczała również na cykl szkoleniowy z Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Eriksonowskim. W latach 1995-2015 pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu. W Centrum pracuje jako pedagog a także jest certyfikowanym realizatorem "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", którą prowadzi.

PORADNIA NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY

Agnieszka Krajniewska  – filolog. Ukończyła filologię słowiańską na Uniwersytecie Śląskim, Diecezjalne Kolegium Teologiczne w Sosnowcu, oraz Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 25 w Dąbrowie Górniczej jako nauczyciel katecheta. W Centrum zajmuje się poradnictwem rodzinnym, prowadzi spotkania dla narzeczonych w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa oraz uczy naturalnych metod rozpoznawania płodności. Od kilku lat pełni funkcję Diecezjalnej Doradczyni Życia Rodzinnego koordynując prace doradców rodzinnych na terenie diecezji sosnowieckiej.

Gabriela Musiał – filolog oraz dyplomowany nauczyciel NPR wg metody prof. dr. med. J. Roetzera. Ukończyła Podyplomowe Studia Teologiczne Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego. Prowadzi spotkania dla narzeczonych w ramach Prekan. W Centrum pracuje jako doradca życia rodzinnego. Prowadzi konsultacje dla małżonków i narzeczonych.

PORADNICTWO NAPROTECHNOLOGY®

Ewa Jurczyk - pedagog, instruktor Modelu Creighton. Ukończyła matematykę stosowaną na Politechnice Śląskiej oraz fakultatywne Studium Pedagogiczne w Gliwicach. Jedna z pierwszych certyfikowanych przez American Academy of Fertility Care Professionals instruktorek Modelu Creighton w Polsce, obecnie także certyfikowany Edukator Modelu Creighton prowadzący szkolenia dla nowych instruktorów w Polsce i Europie. Afiliowana jako niezależny instruktor przy FertilityCare Centers of Poland. Współpracuje z lekarzami NaProTechnologami z całej Polski. W Centrum prowadzi konsultacje dla narzeczonych i małżonków. Najczęściej pracuje z parami mającymi trudności z poczęciem dziecka, choć Model Creighton można również stosować w celu naturalnego planowania rodziny.

DIECEZJALNY OŚRODEK ADOPCYJNY

Gabriela Rosół – psycholog, dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjngo. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek – Psychologia o specjalności psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia kliniczno – wychowawcza dzieci i młodzieży. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła również 4-letni kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Przez 5 lat pracowała pod superwizją jako terapeuta małżeństw i rodzin. Obecnie w Ośrodku Adopcyjnym zajmuje się diagnostyką psychologiczną kandydatów na rodziców adopcyjnych, udziela konsultacji psychologicznych kandydatom, prowadzi warsztaty przygotowujące kandydatów na rodziców adopcyjnych. Ma doświadczenie w pracy z dorosłymi i młodzieżą zdobyte wcześniej podczas pracy w szkole.

Katarzyna Górczyńska – psycholog, terapeuta. Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Od kilku lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi, również jako trener umiejętności społecznych. Posiada doświadczenie w udzielaniu wsparcia dla osób doświadczających traumy, straty i przemocy. Pracowała w poradnictwie oraz interwencji kryzysowej. Nauczyciel akademicki. Obecnie prowadzi zajęcia z psychologii rodziny w Studium Życia Rodzinnego w Sosnowcu. Ukończyła szkolenia z zakresu wsparcia w traumie i żałobie pod kierunkiem dr W.Badury-Madej oraz pracy terapeutycznej metodami  projekcyjnymi pod kierunkiem prof. M. Braun-Gałkowskiej. Jest autorem kilkunastu artykułów na katolickim portalu DEON.pl. W Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym zajmuje się badaniami psychologicznymi kandydatów, szkoleniami oraz poradnictwem. Współpracuje z mediami jako ekspert. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół psychologii klinicznej, rozwojowej, wychowawczej i społecznej, zajmuje się psychoedukacją i diagnostyką osobowości.
 
Justyna Methner - pedagog
Agnieszka Młodzianowska - psycholog
Anna Nasiek - pedagog
 
BYLI DYREKTORZY:
Elżbieta Dziubaty – psycholog, współzałożycielka Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego i jego dyrektor od lipca 2008 do kwietnia 2020.
 
DZIAŁ KSIĘGOWO-KADROWY:
Bronisława Adamkiewicz - księgowa
Dominika Ochęduszko - specjalista ds. kadr i płac
 

We współpracy z Fundacją „Dla Rodziny” działają w Centrum:

SPECJALISTA DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY / PSYCHOLOG PRACY

Elżbieta Brzozowicz-Uwijała – psycholog. W Centrum Służby Rodzinie pracuje jako specjalista ds. uzależnień a także konsultuje osoby borykające się z problemami przemocy. Posiada również kwalifikacje psychologa pracy. Poza naszym Ośrodkiem  pracuje w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu.

PORADY PRAWNE

Mirosława Bratek – prawnik. W Centrum udziela porad prawnych. Poza Centrum pomaga w parafii Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.

SZKOŁA RODZENIA

Małgorzata Skowron – specjalistka położna. Pracuje w Perinatologii Śląskiej w Dąbrowie Górniczej. Od stycznia 2010 r. z inicjatywy Fundacji "Dla Rodziny" prowadzi Szkołę Rodzenia w Centrum Służby Rodzinie i Życiu.

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami