Statut Centrum

STATUT
DIECEZJALNEGO CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE I ŻYCIU
W SOSNOWCU

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, zwane dalej Centrum, zostało erygowane dekretem Biskupa Sosnowieckiego z dnia 11 lutego 2003 r. na podstawie kan. 114 & 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego i posiada kościelną publiczną osobowość prawną w rozumieniu kan. 116 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Centrum jest jednostką organizacyjną Kościoła Katolickiego w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i posiada osobowość prawną, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, nadaną rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2004 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2004 nr 167, poz. 1755).
3. Siedzibą Centrum jest miasto Sosnowiec.
4. Terenem działania Centrum jest obszar diecezji sosnowieckiej.

Artykuł 2

Centrum działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego i dekretów ogólnych wydanych na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, prawa partykularnego Kościoła Sosnowieckiego, dekretów i rozporządzeń Biskupa Sosnowieckiego, niniejszego Satutu nadanego przez Biskupa Sosnowieckiego, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 3

Centrum może zatrudniać pracowników.

Artykuł 4

Centrum używa podłużnej pieczęci o następującej treści: "Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, 41-200 Sosnowiec, ul. Skautów 1".

ROZDZIAŁ II
CELE CENTRUM I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Artykuł 5

1. Celem działania Centrum jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie obejmującym działania społecznie użyteczne na rzecz człowieka i rodziny, zgodne z nauką Kościoła katolickiego.
2. Centrum podejmuje swoją aktywność w sferze zadań publicznych określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Działalność Centrum może obejmować lub obejmuje zadania, w szczególności z zakresu:

1/ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2/ poradnictwa dla dzieci i młodzieży;
3/ ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci i działań na rzecz promocji życia i rodziny;
4/ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działalności związanej z adopcją;
5/ działalności prewencyjnej przeciwko przemocy wobec rodziny, w tym wobec dzieci oraz innej działalności tego rodzaju;
6/ udzielania doradztwa i wsparcia służącego poprawie stosunków małżeńskich i rodzinnych, konsultacji związanych z planowaniem budżetów domowych, zaciąganiem kredytów i spłatą długów;
7/ pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8/ terapii logopedycznej;
9/ pomocy prawnej obejmującej doradztwo i konsultacje prawne oraz przygotowywanie dokumentów prawnych, a także działań na rzecz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
10/ działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
11/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz przystosowania zawodowego osób bezrobotnych;
12/ działalności charytatywnej, w tym działalności polegającej na gromadzeniu funduszy lub innych form wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej;
13/ ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz działalności z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w tym działalności świadczonej przez psychologów i psychoterapeutów;
14/ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
15/ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16/ pozaszkolnych form nauczania, w szczególności związanych z rozwijaniem zainteresowań, uzyskaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
17/ działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
18/ promocji i organizacji wolontariatu;
19/ działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
20/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
21/ działalności rekolekcyjnej;
22/ innych działań służących życiu i rodzinie;
23/ innych form aktywności podporządkowanych lub służących realizacji powyższych zadań, w szczególności obejmujących: działania realizowane przez biblioteki i archiwa, działalność związaną z kulturą, działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, organizację targów, wystaw i kongresów, badania naukowe i prace rozwojowe, produkcję filmów, nagrania wideo, nagrania programów, projekcję filmów, nagrania dźwiękowe i muzyczne, projekty graficzne, działalność wydawniczą książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, czasopism i pozostałych periodyków oraz plakatów, sprzedaż detaliczną na straganach i targowiskach książek, nagrań muzycznych i wideo oraz sprzedaż tych i innych produktów przez Internet.

Artykuł 6

Centrum realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

a/ prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej o charakterze interdyscyplinarnym przy udziale specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, duszpasterstwa, poradnictwa rodzinnego, terapii uzależnień, pracy socjalnej i innych dyscyplin pokrewnych;
b/ udzielanie wsparcia za pośrednictwem telefonu zaufania;
c/ organizowanie działań edukacyjnych w formie szkoleń, kursów, warsztatów, rekolekcji i innych form dokształcania;
d/ współpracę z innymi podmiotami prawa, w tym stowarzyszeniami i fundacjami, których cele są zbliżone do celów Centrum;
e/ pozyskiwanie i kształcenie wolontariuszy do pracy w środowiskach rodzinnych;
f/ prowadzenie stałej formacji dla doradców życia rodzinnego i innych pracowników duszpasterstwa rodzin;
g/ prowadzenie Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego;
h/ organizowanie systemu finansowania swojej działalności statutowej, w tym poprzez organizowanie zbiórek, pozyskiwanie dotacji, itp.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM

Artykuł 7

Biskup Sosnowiecki sprawuje nadzór nad działalnością Centrum, określa jego zadania i wytycza kierunki jego działalności.

Artykuł 8

1. Centrum kieruje Dyrektor mianowany przez Biskupa Sosnowieckiego. O ile Biskup Sosnowiecki nie zarządzi inaczej Dyrektorem Centrum zostaje mianowany Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
2. Dyrektor Centrum jest jego organem prawnym, reprezentuje Centrum na zewnątrz i dokonuje w jego imieniu wszelkich czynności prawnych.
3. Biskup Sosnowiecki może ustanowić Wicedyrektora Centrum, który wspomaga Dyrektora w wykonywaniu zadań własnych, a w razie nieobecności Dyrektora lub innej przeszkody reprezentuje Centrum na zewnątrz i dokonuje w jego imieniu wszelkich czynności prawnych.

Artykuł 9

Do obowiązków Dyrektora Centrum należy ponadto:

a/ organizowanie działań Centrum przewidzianych w Statucie;
b/ bieżący zarząd majątkiem Centrum;
c/ informowanie Biskupa Sosnowieckiego o działalności Centrum;
d/ przedkładanie Biskupowi Sosnowieckiemu planu pracy Centrum na każdy kolejny rok.

Artykuł 10

1. Centrum może prowadzić działalność również w ośrodkach terenowych. Ośrodki terenowe Centrum są jego integralną częścią i nie posiadają samodzielności prawnej ani organizacyjnej.
2. Ośrodki terenowe Centrum tworzy i rozwiązuje Dyrektor Centrum.

Artykuł 11

Na koniec każdego roku kalendarzowego Dyrektor Centrum przedkłada Biskupowi Sosnowieckiemu sprawozdanie finansowe, zgodnie z kan. 1287 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Artykuł 12

W wykonywaniu swoich obowiązków Dyrektor Centrum realizuje zalecenia Biskupa Sosnowieckiego.

ROZDZIAŁ IV
MAJATEK I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Artykuł 13

1. Majątek Centrum powstaje z ofiarności publicznej (w tym ofiarności wiernych Kościoła powszechnego), z darowizn, spadków, zapisów, przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego (w tym z wynagrodzenia
za świadczoną odpłatnie działalność, wynagrodzenia z tytułu sprzedaży wytworzonych towarów lub przedmiotów darowizny) i innych źródeł prawnie dopuszczonych.
2. Podstawowym źródłem finansowania działalności Centrum są ofiary złożone na tacę w kościołach diecezji sosnowieckiej podczas Mszy świętych odprawianych w wigilię i w nocy uroczystości Bożego Narodzenia (Pasterek).
3. Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, Centrum może przyjmować darowizny, spadki i zapisy, dotacje i subwencje oraz korzystać z ofiarności publicznej.
4. Środki finansowe na pokrycie kosztów działalności statutowej Centrum mogą pochodzić od krajowych i zagranicznych instytucji kościelnych i pozakościelnych, organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej), osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną, pragnących wesprzeć działalność Centrum.

Artykuł 14

1. Centrum jest jednostką organizacyjną o charakterze niezarobkowym i nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, realizowana przez Centrum działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność odpłatna lub jako działalność nieodpłatna.
3. Wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Centrum Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny swoje zadania określone w art. 156 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje nieodpłatnie. Pozostałe zadania Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny może wykonywać nieodpłatnie lub odpłatnie.
4. Działalność specjalistycznej poradni rodzinnej może być wykonywana nieodpłatnie lub odpłatnie. Działalność Centrum w ramach telefonu zaufania realizowana jest nieodpłatnie.
5. Szczegółowe zakresy odpłatnej lub nieodpłatnej działalności Centrum może określać załącznik do Statutu. Zakresy odpłatnej i nieodpłatnej działalności Centrum mogą się pokrywać. Dyrektor Centrum jest upoważniony do ustalenia oraz zmiany załącznika określającego zakresy odpłatnej lub nieodpłatnej aktywności Centrum. Zmiana załącznika nie wymaga zmiany Statutu.
6. Zasady i wysokość opłat pobieranych przez Centrum za świadczoną działalność pożytku publicznego określa odrębnie Dyrektor Centrum.
7. Ustalenie, że określony szczegółowy zakres aktywności statutowej Centrum może być realizowany tylko odpłatnie nie determinuje bezwzględnej konieczności zastosowania opłaty z racji zrealizowania określonego działania. O pobraniu lub niepobraniu opłaty w określonym przypadku decyduje Dyrektor Centrum lub upoważniony przez niego pracownik.
8. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Centrum może służyć wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Artykuł 15

Dyrektor Centrum jest zobowiązany do składania sprawozdań z gospodarowania środkami finansowymi Centrum Biskupowi Sosnowieckiemu lub innej wyznaczonej przez niego osobie.

Artykuł 16

Inne kościelne osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Centrum.

ROZDZIAŁ V
ZMIANY W STATUCIE I ROZWIĄZANIE CENTRUM

Artykuł 17

Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia Biskupa Sosnowieckiego.

Artykuł 18

1. Centrum może zostać rozwiązane dekretem Biskupa Sosnowieckiego.
2. W razie rozwiązania Centrum o przeznaczeniu majątku pozostałego po jego likwidacji decyduje Biskup Sosnowiecki.

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami