Terapia małżeństw i rodzin

Systemowa terapia rodzin to intensywnie rozwijający się nurt w psychoterapii, który wywodzi się z ogólnej teorii systemów i komunikacji. Zgodnie z teorią, zmiana w jednej części systemu wpływa na pozostałe jego części, a elementy tworzące całość wzajemnie na siebie oddziałują. Na sposób funkcjonowania człowieka podstawowy wpływ ma jego najbliższe otoczenie czyli rodzina.

W terapii systemowej zakłada się, że rodzina jest samoregulującym się systemem. Zakłócone stosunki w jej ramach rzutują na poszczególnych jej członków. Celem terapii jest usunięcie barier komunikacyjnych oraz zastąpienie sztywnych wzorców zachowań bardziej elastycznymi i funkcjonalnymi. Efektem jest przywrócenie zdolności adaptowania się do zmian i efektywnego radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami w ramach rodziny. Nie chodzi o to, aby nie pojawiały się problemy, ale o zdobycie umiejętności pozwalających je przezwyciężać. Tym samym relacje w rodzinie staną się bardziej satysfakcjonujące.

Ujęcie systemowe w terapii rodziny uczy każdego członka rodziny, jak być współodpowiedzialnym za rodzinę i zachodzące w niej zmiany. Wskazuje, co jest istotne z punktu widzenia roli jaką pełni każdy członek w rodzinie. Wreszcie uczy dokonywać pozytywnych zmian będących uwieńczeniem wysiłków wszystkich członków rodziny.

Pracę zaczynamy od bezpłatnego spotkania zgłoszeniowego. Na spotkanie dotyczące terapii rodzinnej zapraszamy osobę, która kontaktowała się z nami telefonicznie. W przypadku terapii małżeńskiej zapraszamy oboje małżonków. W tym dniu zbieramy podstawowe informacje i ustalamy terminy 2 lub 3 bezpłatnych spotkań wstępnych (konsultacyjnych), podczas których rozpoznajemy główne problemy w małżeństwie lub rodzinie a nasi klienci mogą zapoznać się z formą naszej pracy. Po tych konsultacjach umawiamy się na określoną liczbę płatnych spotkań co 2 lub 3 tygodnie.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS TERAPII

1. Spotkanie trwa 1 godzinę 15 minut ( 1 godz. pracy, krótka przerwa, po niej następuje podsumowanie sesji).
2. Na spotkania zgłaszają się małżonkowie lub cała rodzina.
3. W razie nieobecności prosimy o zgłoszenie telefoniczne najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie w godz. 10:00-13:30 pod nr telefonu (32) 269-51-70; 519-512-817.
4. W przypadku dwukrotnego nie przyjścia i nie odwołania wizyty, terapia zostaje przerwana.
 
Terapia małżeństw i rodzin jest płatna w zależności od miesięcznego dochodu netto na członka rodziny (zobacz: Centrum - Zasady odpłatności). W przypadku nieobecności na spotkaniu klient zobowiązany jest wnieść opłatę cegiełkową w kwocie odpowiadajęcej wysokości opłaty za spotkanie.

 

Zespoły Systemowej Terapii Rodzin:

mgr Katarzyna Gryl-Stopa,
mgr Iwona Siudak.

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami