Zasady odpłatności

Załącznik do Regulaminu Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dotyczący zasad odpłatności za świadczenia dla osób korzystających z pomocy Poradni

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Specjalistycznej Poradni Rodzinnej prowadzonej przez Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu ustala się następujące zasady odpłatności za świadczenia dla osób korzystających z pomocy Poradni:

1. Załącznik określa zasady odpłatności za następujące świadczenia:
a/ terapia indywidualna osób dorosłych, młodzieży i dzieci;
b/ terapia małżeńska i rodzinna;
c/ terapia grupowa;
d/ spotkania instruktażowe z zakresu modelu Creighton (naprotechnologia);
e/ terapia logopedyczna.
 
2. Świadczenia wymienione w punkcie 1. są z zasady odpłatne. W uzasadnionych sytuacjach (np. trudna sytuacja materialna) decyzję o obniżeniu kwoty opłaty za świadczenia lub zwolnieniu z odpłatności podejmuje Dyrektor Poradni po rozpatrzeniu pisemnej prośby klienta.
3. Wysokość odpłatności za świadczenia jest ustalana według następujących zasad:
a/ opłata za spotkanie zależy od dochodów klienta oraz jego sytuacji życiowej i jest deklarowana przez niego pisemnie poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji;
b/ przy ustalaniu kwoty odpłatności bierze się pod uwagę wysokość miesięcznego dochodu netto na członka rodziny w przypadku, gdy klient jest osobą żyjącą w rodzinie lub wysokość dochodu miesięcznego netto na osobę w przypadku, gdy klient prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe;
c/ deklaracja wymieniona w punkcie 3 lit. a. jest podpisywana w momencie zawierania kontraktu terapeutycznego w przypadku terapii indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej i grupowej oraz na drugim spotkaniu w przypadku spotkań instruktażowych z zakresu modelu Creighton i terapii logopedycznej;
d/ w przypadku poprawy lub pogorszenia sytuacji finansowej albo istotnej zmiany sytuacji życiowej klient w każdym momencie ma możliwość zgłoszenia tego faktu osobie prowadzącej spotkania i w porozumieniu z nią dokonania zmiany deklarowanej wysokości opłat;
e/ w miesiącu marcu każdego roku dokonywana jest weryfikacja deklaracji, o której mowa w punkcie 3 lit. a. i klient jest zobowiązany do ponownego jej podpisania.
 
4. Opłaty za spotkania są wnoszone według następujących zasad:
a/ klient wnosi opłatę raz w miesiącu za spotkania odbyte w danym miesiącu kalendarzowym po ostatnim spotkaniu w miesiącu;
b/ opłata jest dokonywana na rachunek bankowy Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu. W przypadku braku możliwości dokonywania wpłat na rachunek bankowy klient jest zobowiązany do ustalenia sposobu wnoszenia opłaty osobiście z Dyrektorem Poradni;
c/ na pierwszym spotkaniu w miesiącu klient przekazuje osobie prowadzącej potwierdzenie dokonania opłaty za spotkania odbyte w poprzednim miesiącu w formie drukowanej lub elektronicznie (np. potwierdzenie przelewu bankowego);
d/ nieobecność na spotkaniu bez uprzedzenia lub odwołanie go niezgodnie z zasadami skutkuje koniecznością wniesienia opłaty w kwocie odpowiadającej wysokości opłaty za spotkanie (tzw. „cegiełka”). Wpłata należności za cegiełkę jest dokonywana na rachunek bankowy Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w ramach opłaty za dany miesiąc.
 
5. Odpłatność za świadczenia wymienione w punkcie 1. do otworzenia w galerii.

Galeria

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu

W ramach Centrum działają:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych.

Skontaktuj się z nami